Design a site like this with WordPress.com
開始使用

Quy trình chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế như một sự thỏa thuận giữa các tác giả sáng chế với chính phủ, cơ quan cấp bằng độc quyền sáng chế.

Điểm yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế là gì ?

bản mô tả sáng chế có trong đơn phải minh họa cho phần yêu cầu bảo hộ sáng chế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngay khi đặt bút vào viết…

Cách đọc tài liệu sáng chế như thế nào ?

Việc hiểu rõ cấu trúc của tài liệu sáng chế là rất quan trọng vì việc này không chỉ hữu ích cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế mà còn giúp tìm trong tài liệu sáng chế các thông tin kỹ thuật, pháp lý và/hoặc thương mại mà bạn quan tâm.

Đăng ký bằng sáng chế chi phí thấp cho các nhà sáng chế “không chuyên”

Nhưng việc đăng ký sáng chế để có được bằng độc quyền sáng chế đối với một nhà sáng chế chỉ có lao động chân tay, kỹ thuật thì quả thật rất

Những đối tượng phổ biến được bảo hộ dưới dạng sáng chế

Đối tượng bảo hộ sáng chế là những gì có khả năng được bảo hộ sáng chế và phải đáp ứng đúng theo định nghĩa về sáng chế và điều kiện bảo hộ

Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trong như thế nào ?

Nếu bạn muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của 繼續閱覽 “Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trong như thế nào ?”