Design a site like this with WordPress.com
開始使用

Quy trình chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế như một sự thỏa thuận giữa các tác giả sáng chế với chính phủ, cơ quan cấp bằng độc quyền sáng chế.