Điểm yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế là gì ?

Điểm yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế là gì ?

Yêu cầu bảo hộ có thể được hiệu là ranh giới của phạm vi bảo hộ sáng chế, được hiểu như một hàng rào đánh dấu các giới hạn của một khu vườn bằng những hàng rào xung quanh. Do vậy, yêu cầu bảo hộ sáng chế là sự thể hiện cách thực hiện ý tưởng của tác giả sáng chế. Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ sáng chế, cụ thể căn cứ theo:

Điều 23.6 c, d – Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và 04/VBHN-BKHCN

c) Phạm vi bảo hộ sáng chế (sau đây gọi là “phạm vi bảo hộ” hoặc “yêu cầu bảo hộ)

Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ (sau đây gọi là “đối tượng”) và phải phù hợp với các quy định sau đây:

d) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết.

Từ đó có thể hiểu rằng phạm vi bảo hộ của sáng chế được thể hiện bằng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết, cụ thể tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật này phải được trình bày thành các câu trong phần Yêu cầu bảo hộ thuộc bản mô tả sáng chế.

Các hệ thống pháp luật trên thế giới có thể áp dụng các học thuyết pháp lý khác nhau để giải thích yêu cầu bảo hộ nhưng đối với pháp luật Việt Nam thì yêu cầu bảo hộ giới hạn bên ngoài của việc bảo hộ sáng chế. Yêu cầu bảo hộ sáng chế phải được trình bày rõ ràng và chính xác để công bố với thế giới về nội dung của tác giả sáng chế yêu cầu bảo hộ cho sáng chế của mình.

Ban đầu, yêu cầu bảo hộ được tạo ra nhằm giải thích về đối tượng mà các tác giả sáng chế cho rằng đã sáng chế ra và nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của mình. Nhưng ngày nay, yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ, độc quyền trao cho sáng chế và là điểm mấu chốt của sáng chế. Trên thực tế, yêu cầu bảo hộ thường là phần đầu tiên của đơn được xem xét và thẩm định ngay cả khi giao kết chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, các bên chuyển giao, chuyển nhượng đều tập trung xác định phần quyền của bên chuyển giao, chuyển nhượng sáng chế dựa vào tập các điểm yêu cầu bảo hộ…..

Xem chi tiết tại :

https://bit.ly/3857Emk

#inss #đăng_ký_sáng_chế #bản_mô_tả_sáng_chế #sở_hữu_trí_tuệ

發佈回覆

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳戶。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳戶。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳戶。 登出 /  變更 )

連結到 %s

透過 WordPress.com 建立免費網站
開始使用
%d 位部落客按了讚: